Garde meubles Babbox à Bayonne

Nos garde-meubles

            Exemple de tarifs assurance comprise

Tarifs de location de box au mois
2 m2 5,4 m3 59€
3 m2 8,1m3 69€
3,5m2 9,45m3 79€
4,5m2 12,15m3 99€
6m2 16,20m3 125€
7,5m2 20,25m3 145€
9m2 24,30m3 159€
12m2 32,40m3 199€
15m2 40,50m3 235€
16m2 43,20m3 259€
20m2 54m3 312€

nous contacter
Tarif garanti sur 12 mois